• Claim Participants

Disclaimer

Algemeen 

Deze website is bedoeld de bezoeker van algemene informatie te voorzien over de diensten die door Claim Participants BV worden geleverd. Gebruik van deze website veronderstelt dat u kennis heeft genomen van de hierna volgende voorwaarden, dat u deze voorwaarden heeft begrepen, dat u met deze voorwaarden akkoord bent gegaan en dat u zich gebonden weet aan deze voorwaarden.

Links 

Claim Participants BV werkt met een aantal bedrijven en instellingen samen en kan via deze website links naar deze bedrijven en instellingen beschikbaar stellen. Deze beschikbaarstelling heeft slechts tot doel de bezoeker nader te informeren. Bezoekers van deze website worden er op gewezen dat de informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, door Claim Participants BV wordt onderzocht noch geanalyseerd. Dit geldt evenzeer voor de diensten en/of producten die op deze sites worden aangebonden. Dit houdt onder meer in dat Claim Participants BV geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring geeft over de juistheid of volledigheid van op die sites voorkomende informatie, noch van de daar beschreven producten en diensten. Iedere vorm van aansprakelijkheid wordt in dit verband dan ook uitdrukkelijk door Claim Participants BV en de met haar verbonden personen (directeuren, werknemers of adviseurs) uitgesloten.

Auteursrecht 

De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina’s, inhoud en rangschikking berusten bij Claim Participants BV of haar licentiegevers. Het is de bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Claim Participants BV en de dienstverlening door Claim Participants BV.

Merken 

De eigendom van merken, inclusief logo’s die op deze site voorkomen, berust bij Claim Participants BV. Het is bezoekers van deze site niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Claim Participants BV.

Uitsluiting aansprakelijkheid 

Claim Participants BV streeft er bij voortduring naar de kwaliteit van de geboden informatie op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Dit streven sluit echter niet uit dat zich in de informatie soms fouten bevinden dan wel dat deze als onvolledig of ontoereikend wordt beschouwd. Dit houdt in dat deze informatie zonder nadere aankondiging kan worden verwijderd, aangepast dan wel gewijzigd. De bezoeker van deze site zij er dan ook op gewezen dat Claim Participants BV ter zake van de ter beschikking gestelde informatie geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot de toereikendheid, juistheid of volledigheid van informatie op deze site en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen.

Tot slot geeft Claim Participants BV geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Claim Participants BV – 1 september 2015